Alapítás: 2018.
Jogelődök: Agrárgazdaságtani Tanszék, Társadalomtudományi Tanszék, Gyakorlati, Szervezési és Vezetési Tanszék és a Vállalatökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék.
Tanszékvezető: Dr. habil. Bacsi Zsuzsanna, egyetemi tanár
Cím: 8361 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
Tel: (83) 545-000 Fax: (83) 545-143, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Helye: A. épület II. emelet

A Tanszék rövid bemutatása, története

A tanszék jelenlegi formájában 2018. március 1-től működik. Jogelődei az Alkalmazott Üzemtani Tanszék (később Gyakorlati, Szervezési és Vezetési Tanszék), az Agrárgazdasági Tanszék, a Társadalomtudományi Tanszék., és a Vállalatökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék. A Georgikon Kar illetve a Tanszék profiljának módosulása szükségessé tette tanszéki csoportok létrehozását. Jelenleg négy tanszéki csoport és egy kutatóműhely működik egységünknél:

A tanszéki csoportok mellett a tanszék egy kutatóműhelyt is működtet:

A tanszék oktatói széleskörű szakmai és közéleti tevékenységet is folytatnak. Aktívan vesznek részt intézményi rendezvények szervezésében.

A tanszék oktatási tevékenységének bemutatása

A tanszék a főbb gazdaság- és társadalomtudományi területek számos diszciplínáját oktatja FSz, BSc, és MSc szakokon, szakmérnöki valamint a PhD kurzusokon (részletes információk a Kari honlapon a Képzések menüpont alatt).

A fontosabb oktatási területek az alábbiak: közgazdaságtan, jog, marketing, szociológia, mezőgazdasági alapismeretek, agrárgazdaságtan, mezőgazdasági piacok gazdaságtana, Európai Uniós ismeretek, filozófia, szervezési vezetési és vállalkozási ismeretek, vállalati gazdaságtan, minőségmenedzsment, falusi vendéglátás, turizmus, egészségturizmus, tőzsdei ismeretek, biztonságtechnika, munka és egészségvédelem, agrárpolitika, mezőgazdasági üzemtan, növénytermesztési és állattartási ágazatok gazdaságtana, üzleti- és stratégiai tervezés, vidékfejlesztés, vidékgazdaságtan, vidék- és környezetpolitika, pályázatírás.

Tanszékünk munkatársai látják el el a Vidékfejlesztési Agrármérnök alapszak (BSc) és Vidékfejlesztési Agrármérnök mesterszak (MSc), a Mezőgazdasági Mérnök alapszak (BSc), az Agrármérnök mesterszak (MSc)szakfelelősi feladatait, továbbá a Turizmus és Vendéglátás BA és FSz Szakok keszthelyi képzéseinek koordinálását. Jelentős számban készülnek egységünknél szak-,és diplomadolgozatok, valamint PhD disszertációk.

A tanszék kutatási profilja

A kutatási tevékenységünk a tanszék profiljának megfelelően meglehetősen szerteágazó.

Főbb K+F témák

Agrárökonómiai jellegű kutatások:

 1. Az európai uniós források gazdasági hatásainak elemzése egy adott térbeli egység – régió, kistérség - mezőgazdaságára.(A kutatás célja az EU csatlakozás előtti kiindulási helyzethez viszonyítva feltárni és számszerűsíteni az európai uniós források gazdasági hatásait egy adott térbeli egység mezőgazdaságára. A kutatómunka eredményei alapján a kapcsolódó stratégiákban megfogalmazott célkitűzések megalapozottságának igazolása, vagy elvetése, az eltérések okainak feltárására, a jövőre vonatkozó javaslatok megfogalmazása)
 2. A pénzügyi mutatószámok – mint indikátorok – szerepe a szakmapolitikai döntések meghozatalában. (A vezetői döntések nem nélkülözhetik a kapcsolódó legfontosabb információkat. Ezek megjelenítői, hordozói közül a pénzügyi mutatószámoknak a szerepe nem vitatható. A kapcsolódó elemzések, az alkalmazott algoritmusok azonban nem veszik figyelembe az ágazati sajátosságokat. A kutatás legfőbb célja a szükséges paradigmaváltás bizonyítása, új mutatószámok és algoritmusok kidolgozása.)
 3. A pénzügyi mutatószámok – mint indikátorok – szerepe a szakmapolitikai döntések meghozatalában. (A vezetői döntések nem nélkülözhetik a kapcsolódó legfontosabb információkat. Ezek megjelenítői, hordozói közül a pénzügyi mutatószámoknak a szerepe nem vitatható. A kapcsolódó elemzések, az alkalmazott algoritmusok azonban nem veszik figyelembe az ágazati sajátosságokat. A kutatás legfőbb célja a szükséges paradigmaváltás bizonyítása, új mutatószámok és algoritmusok kidolgozása. )
 4. Vertikális integráció: Költség és jövedelemviszonyok alakulása egyes növényi termékeknél, illetve termékpályákon, elsősorban a búzatermesztés - malomipar - sütőipar rendszerében.
 5. A precíziós gazdálkodás ökonómiai vonatkozásai (tervezett új kutatási terület): Precíziós gépberuházások gazdaságossági vizsgálata, alkalmazásuk hatása a költségekre és a jövedelemre. Az üzemméret hatása a fajlagos beruházási költségre és a megtérülésre. Hagyományos és precíziós növénytermesztési technológiák költségszerkezete.

Agrárpolitikai és regionális kutatások:

 1. Változó célok és eszközök a közös agrárpolitikában (Elsősorban a fenntartható mezőgazdaság, a környezeti, élelmiszer-biztonsági szempontok érvényesítésének vizsgálata, a kapcsolódó támogatások értékelése, az agrártársadalom véleményének, elvárásának felmérése.)
 2. A termőföld forgalom és a - birtoklás szabályozásának vizsgálata. (Elsősorban a hazai szabályozásnak a birtokpolitikai célokkal és az EU alapelvekkel való összhangját vizsgáljuk, illetve azt, hogy a szabályozás milyen hatást gyakorolt a birtokszerkezet változására. )
 3. Tőzsdei termékek áralakulásának elemzése. (Tőzsdei instrumentumok –főleg mezőgazdasági, mint pl. a búza, kukorica stb.- áralakulásának vizsgálata, elemzése, előrejelzése, melyek segítségével jobb, racionálisabb gazdasági döntések hozhatók.)
 4. Regionális egyenlőtlenségek a vidék társadalmában és gazdaságában. (A vidéki térségek demográfiai, gazdasági, társadalmi jellemzőiben, valamint a vidéki gazdasági ágazatok teljesítményében fennálló eltérések, egyenlőtlenségek okainak, megjelenési formáinak vizsgálata, térségek gazdasági eltéréseinek összehasonlító elemzése
 5. Kreatív város kutatás. (A kisvárosok új kihívás előtt állnak a megváltozott körülmények szorításában. Fejlődési lehetőség, kitörési pontok keresése, gyakorlati megvalósítása. Város és a környező falvak új kapcsolati lehetőségei, újfajta mikro térségi együttműködések)
 6. Komplex gazdaság- és agrártörténeti kutatások (uradalomtörténet, egy-egy szervezet, nagybirtok, település, régió történetet).

Turizmus (vidéki turizmus, Balatoni üdülőkörzet, stb) és menedzsment kutatások:

 1. A turizmus szerepe a vidéki térségek fejlődésében. ( A vidéki térségek fejlesztésében az egyik leggyakrabban említett lehetséges húzóágazat a vidéki erőforrásokra alapozott turizmusfejlesztés, így az ilyen jellegű turisztikai adottságok elemzése, és azok gazdasági, illetve foglalkoztatási, jövedelmi, termelési, kiegyenlítési hatásainak értékelése a kutatás fő témája, elsősorban a Balaton térségére fókuszálva.)
 2. Egészségturisztikai beruházások helyi társadalmi-gazdasági hatásai. (Vidéki egészségturisztikai fejlesztések helyi és térségi hatása a gazdaságra, a foglalkoztatásra. A turizmusfejlesztés hatása a várossá válás folyamatában. A felzárkóztatási, kiegyenlítési funkció eredményei a kedvező termálvízadottságra alapozva vidéken.)
 3. A turizmus együttműködése az agráriummal a komplex helyi turisztikai termék érdekében. (A minőségi gasztronómia helyi termelők alapanyagaira támaszkodva különösen a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben)
 4. Turizmus marketing kutatások. (Turisztikai szolgáltatók vendégelégedettség felmérése. Szolgáltatásminőség javítás lehetőségei. A munkatárs, mint belső vevő a minőségbiztosításban)
 5. Az örökségturizmus és az ökoturizmus szerepe a Nyugat-Dunántúli és a Dél-Dunántúli régióban.
 6. A minőség szerepe a szolgáltatásban. (A turizmus és vendéglátás területén működő szolgáltatások minősége rendkívül jelentős, hiszen a szolgáltatások színvonala alapvetően befolyásolja mind az egyének, mind a társadalom életének a minőségét.)
 7. Az élelmiszerbiztonság és a minőség szerepe az élelmiszerellátás logisztikai láncában. (Élelmiszer biztonság és élelmiszer minőség vizsgálata a szántóföldtől a fogyasztó asztaláig., külön figyelemmel a termelő vállalkozásokra, valamint a vendéglátásra.).
 8. Emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos vállalati, ágazati szintű kutatások, kompetenciafelmérések.

Alternatív energia kutatások:

 1. Alternatív energiák a vidékfejlesztésben. Alternatív energiák a környezetgazdálkodás, az ökonómia és jogszabályok tükrében. (Mitől lesz gazdaságos, környezetbarát egy alternatív energia? Mitől függ az egyes alternatív energiák népszerűsége? Gazdaságosság, jogszabályok és környezetgazdálkodás egymásra gyakorolt hatása.)
 2. Megújuló energiafelhasználás gazdasági hatásai: Megújuló energiafelhasználás nemzetközi és hazai tendenciái. A széndioxid árazása és beépítése a napelemes áramtermelő rendszerek beruházás-gazdaságossági vizsgálatába. Különböző méretű és várható élettartamú rendszerek gazdaságossági vizsgálata.
 3. Megújuló energiafelhasználás gazdasági hatásai: Megújuló energiafelhasználás nemzetközi és hazai tendenciái. A széndioxid árazása és beépítése a napelemes áramtermelő rendszerek beruházás-gazdaságossági vizsgálatába. Különböző méretű és várható élettartamú rendszerek gazdaságossági vizsgálata.

A fenti témákban elért eredményeket tudományos publikációk, szakcikkek és konferencia előadások formájában tettük közzé, illetve diplomadolgozatok és PhD kutatómunka témavezetését láttuk el.

Tanszéki csoportok és a kutatóműhely honlapjai

A Tanszék munkatársainak elérhetősége